ABC Pracodawcy


I. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
I. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1. zaznajamiać pracowników  podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,  jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,  zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,  orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

7. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonania pracy,

9. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

11.  prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

12.  wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

13.  przeciwdziałać mobbingowi.

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 Pracownik jest obowiązany w szczególności :

1. wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

2. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

3. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

4. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

5. dbać o dobro zakładu, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

6. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

7. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.