Nasze projekty - Aktualne


Związek Centralny Dzieła Kolpinga realizuje obecnie dwa projekty:

Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy
Praca TAK – Twoją drogą do pracy

Aktualne projekty realizowane są w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
   • Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
    •  Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa  kobiet


„Teraz Polka ”
Celem projektu „Teraz Polka - wyrównywanie szans na rynku pracy” jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia kobietom pozostającym bez pracy z powodu niskich lub nieaktualnych kwalifikacji zawodowych. Każda uczestniczka przechodzi specjalną ścieżkę uczestnictwa, której elementami są:
   •    spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe)
   •    szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
   •     pośrednictwo pracy.

    Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu poznanie przez uczestniczki własnych preferencji zawodowych, swojej osobowości, swoich słabych i mocnych stron oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości. Elementem tych spotkań są również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie których uczestniczki uczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne oraz poznają techniki poszukiwania pracy. 
    Oprócz tego zainteresowane kobiety mogą wypróbować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania pracy pomagając w Centrach Wsparcia Kolping-Praca jako wolontariuszki. 
Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
Więcej informacji na stronie www.polka.kolping.pl.

„Praca TAK”
    Projekt „Praca TAK – Twoją drogą do pracy” skierowany jest do osób długotrwale  bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesięcy). Każda osoba, która zechce być beneficjentem projektu, może liczyć na indywidualne podejście i optymalną ofertę ukierunkowaną na znalezienie przez nią zatrudnienia. Działania projektowe prowadzone są w 5 Centrach Wsparcia Kolping- Praca na terenie województwa małopolskiego: w Brzesku, Chełmku, Krakowie-Nowym Bieżanowie, Porębie Żegoty koło Alwernii i Wadowicach.

W ramach projektu we wszystkich Centrach prowadzimy:  
   •    doradztwo zawodowe 
   •    pośrednictwo pracy 
   •    szkolenia zawodowe 
   •    poradnictwo psychologiczne 
   •    doradztwo prawne.

Poprzez działania projektowe beneficjenci
znajdą:
   •    aktualne oferty pracy 
   •    informacje o tym, jak zdobyć pracę 
   •    prasę z najnowszymi ogłoszeniami o pracy

uzyskają:
   •    profesjonalne porady doradcy zawodowego 
   •    fachowe wsparcie psychologa 
   •    pomoc pośrednika pracy 
   •    fachowe wsparcie prawnika

wezmą udział
•    w szkoleniach zawodowych 
•    w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy

   Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Więcej informacji na stronie www.pracatak.kolping.pl