Konferencja „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”

   
   Dwudniowa konferencja   „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”  zorganizowana   w   Domu Spotkań  Dzieła Kolpinga  w Luborzycy k/ Krakowa w dniach 29.02 – 1.03  2008 r. z udziałem    Ks. Kard. Franciszka  Macharskiego i  Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Pana Andrzeja Martynuski była okazją do podzielenia się doświadczeniami z   działalności sieci  Centrów Wsparcia Kolping – Praca

„Czasy Wam pokażą, co macie czynić” – te słowa naszego Patrona towarzyszą nieustannie  działalności Dzieła Kolpinga. Przed ponad 5 laty w naszym Kraju  palącym był problem  bezrobocia, którego wskaźnik dochodził nieraz do 20%.  Utworzyliśmy wówczas  sieć Centrów Wsparcia Kolpinga - Praca finansowanych z projektów europejskich, w których  zaoferowaliśmy  bezrobotnym pomoc.  Przetrwały one  próbę czasu, uzyskały status   agencji zatrudnienia  i pomogły tysiącom osób.

    Konferencja zgromadziła ponad 70 osób - zarówno przedstawicieli  instytucji  rynku pracy – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i powiatowych urzędów pracy z Krakowa, Wadowic i Chrzanowa ze swoimi dyrektorami - jak i  ośrodków pomocy społecznej i  organizacji pozarządowych. Obecni byli również bezpośredni realizatorzy Projektu i członkowie Rodzin Kolpinga z całej Polski.  Otwierający konferencję Sekretarz  Naczelny Dzieła Kolpinga w Polsce  Krzysztof Wolski  krótko uzasadnił udział Związku w działaniach dla bezrobotnych jako  moralny i  statutowy  imperatyw. Następnie głos zabrał  Gość konferencji ks. kard. F. Macharski wspominając trudne czasy transformacji ustrojowej i ogromnego zagrożenia dla tysięcy pracowników prywatyzowanej Huty im. Sendzimira, którego udało sie uniknąć dzięki mediacjom  ks. Kardynała będącego wówczas arcybiskupem Krakowa. Z kolei  dyr. WUP w Krakowie  A. Martynuska i kierownik Zespołu Naboru Projektów WUP  M.Staniewska zapoznali zgromadzonych  z  możliwościami  finansowymi  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-13 i jego kryteriami kwalifikacyjnymi.  Następnie podczas  żywej i ostrej dyskusji panelowej prowadzonej przez  dyr. J. Kwiatkowskiego z MISTiA z udziałem dyr. A.Martynuski, dyr. J. Grodeckiej z MOPS w Krakowie i dyr. D.Niemiec z UPPK  zarysowany został problem  dotarcia i skuteczności pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych. Z kolei  dobre praktyki, na bazie realizacji projektu Equal, prezentowane  przez  przedstawicieli ROPS, MISTiA  i  FPdŚ pokazały  przykłady  pomocy konkretnym osobom,  które uwierzyły w swe możliwości podejmując po wielu latach  pracę odmieniającą  ich życie. Na zakończenie  prezes  C.Ulasiński z CDS zapoznał  zebranych z matrycą Kurcmana - najnowszym instrumentem do szybkiej analizy kwalifikacji i motywacji osób bezrobotnych.

    Drugi dzień konferencji poświęcony był w całości realizowanym przez Dzieło Kolpinga projektom skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych. Projekt „Praca Tak – Twoją droga do pracy”, od którego konferencja wzięła swa nazwę, referowała jego  koordynatorka B. Harasimowicz wiceprzewodnicząca Związku , a po niej wystąpili kierownicy poszczególnych Centrów. Projekt dla kobiet o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach  „Teraz Polka- wyrównywanie szans na rynku pracy” przedstawiła K. Partyka z zespołu projektowego biura Związku (w zastępstwie koordynatorki B. Michałek), a projekt „Kobiety aktywne” – jedyny spoza Małopolski realizowany  na Dolnym Śląsku - referował przewodniczący Związku J. Promny.
Konferencję podsumowała  dyskusja nt. aktualnych  możliwości pomocy bezrobotnym, w której znaczący głos zabrała dyr. W. Drabek-Polek z PUP w Oświęcimiu.
Spotkanie zakończyły serdeczne podziękowania dla  wykonawców projektów:  Praca Tak” i „Teraz Polka..” przechodzące  w życzenia realizacji kolejnych projektów pomocowych z jeszcze większym zaangażowaniem i  sukcesem.        


    powrót