Projekt Praca TAK zakończony

Projekt „Praca TAK — Twoją drogą do pracy” skierowany był do osób bezrobotnych, pozostających bez pracy ponad 24 miesiące oraz do osób korzystających z pomocy społecznej. Jego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2006 r., a zakończyła w marcu 2008 r. Projekt miał na celu integrację oraz reintegrację społeczną i zawodową 300 zagrożonych wykluczeniem osób bezrobotnych od ponad 24 miesięcy i jednocześnie posiadających niskie kwalifikacje zawodowe. Działania projektowe objęły województwo małopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, wielickiego i krakowskiego. W pięciu powstałych w trakcie realizowania projektu Centrach Wsparcia Kolping Praca realizowano kompleksowy program obejmujący indywidualne doradztwo i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i wsparcie psychologiczne. Z pomocy w ramach projektu skorzystało 375 osób, z czego 68 znalazło pracę. Równie wymiernym efektem przeprowadzonych działań był wzrost poczucia własnej wartości beneficjentów, co przełożyło się na większą ich aktywność w poszukiwaniu pracy i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.


    powrót