CV


CV to skrót od łacińskiego zwrotu (curriculum vitae), co w tłumaczeniu oznacza przebieg życia. CV należy rozumieć jako życiorys zawodowy. Nie jest to jednak tradycyjny życiorys w formie opowiadania, lecz krótka charakterystyka zawierająca w punktach informacje na temat kandydata

 

Informacje o CV
CV to skrót od łacińskiego zwrotu curriculum vitae, co w tłumaczeniu oznacza przebieg życia. CV należy rozumieć jako życiorys zawodowy. Nie jest to jednak tradycyjny życiorys w formie opowiadania, lecz krótka charakterystyka zawierająca w punktach informacje na temat kandydata.

 

Wygląd CV świadczy wydatnie o kandydacie, dlatego należy pamiętać, by spełniał kilka podstawowych wymogów:
•    tekst umieszczamy na białym, gładkim papierze formatu A4
•    powinien być napisany na komputerze lub maszynie do pisania (chyba, że pracodawca wyraźnie prosi o pismo odręczne)
•    musi być napisany bezbłędnie, a ze względu na zachowanie wysokiej estetyki, nie wolno robić odręcznych poprawek, skreśleń, mazania korektorem itp.
•   powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4 (jeżeli Twoje doświadczenie zawodowe jest bardzo bogate, można CV poszerzyć do większej liczby stron)
•    poszczególne informacje muszą być zawarte w odrębnych punktach


 

CV musi zawierać takie elementy, jak:

dane personalne 
wykształcenie 
doświadczenie zawodowe 
umiejętności
• zainteresowania


Dane personalne:
Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Informacje umieszczamy w następujący sposób:

•   imię i nazwisko
•   adres (może być to adres zameldowania lub zamieszkania - nie ma obowiązku umieszczania obu)
•   telefon (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy, pracodawca musi mieć z Tobą łatwy kontakt - to bardzo ważne)
•   data urodzenia (np.: 4.04.1975 r., czyli: 4 kwietnia (nie "kwiecień") 1975 r. - pamiętaj o poprawności językowej)
•   stan cywilny (nie umieszczamy informacji o liczbie posiadanych dzieci, w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna)
•   w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (tylko jeżeli jest uregulowany)

 

Wykształcenie:
Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej - to powszechny obowiązek!!! Informacje przedstawiamy w sposób uporządkowany, każdą wg takiego samego schematu, zaczynając od ostatnio ukończonej lub obecnie kontynuowanej szkoły (uczelni), cofając się do początku edukacji (bez szkoły podstawowej). W tym punkcie można również uwzględnić kursy i szkolenia.

Informacje umieszczamy w następujący sposób:

•   data (może zawierać miesiąc i rok) rozpoczęcia i zakończenia nauki w danej szkole
•  pełna nazwa szkoły, wydziału (w przypadku kontynuowania nauki należy umieścić informacje o trybie: dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym i roku nauki) lub firmy prowadzącej szkolenie, miejscowość
•  uzyskany tytuł i specjalność (jeżeli jest)
•  ocena uzyskana na dyplomie (w przypadku, gdy jest się czym chwalić !!!)

 

Doświadczenie zawodowe :
Podobnie jak w punkcie dotyczącym wykształcenia, prezentując doświadczenie zawodowe zaczynamy od ostatniego miejsca pracy i cofamy się do początku.

Umieszczamy tylko informacje o udokumentowanej praktyce zawodowej (m.in. dlatego należy gromadzić wszystkie świadectwa pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, referencje lub inne zaświadczenia). Jeżeli brak jest doświadczeń wynikających z pracy, można umieścić tu:

• informacje o przebytych praktykach zawodowych lub stażach (warto gromadzić takie doświadczenia); dobrze jest mieć jakiś dokument potwierdzający wymienione informacje (np.: ksero dzienniczka praktyk)
• informacje o pracach wolontarystycznych (potwierdzone zaświadczeniem)
• informacje o pracach społecznych, np.: w samorządzie szkolnym, radzie uczniowskiej itp. (przyda się dyplom lub rekomendacje od dyrekcji szkoły).

  Te  informacje umieszczamy w następujący sposób: 
* data (może zawierać dzień, miesiąc, rok) rozpoczęcia i zakończenia pracy (lub informacja, że praca jeszcze trwa)
* pełna nazwa firmy lub instytucji, miejscowość (jeżeli poszczególne z wymienionych prac wykonywane były w różnych miastach) 
* stanowisko lub pełniona funkcja
* zakres obowiązków (jeżeli obowiązki się zmieniały lub poszerzały, należy to zaznaczyć).

 

Umiejętności:
Ten punkt można zaprezentować w różny sposób. Wszystkie umiejętności możemy zawrzeć w jednym punkcie lub podzielić je na poszczególne kwalifikacje.
Nie należy mieszać kwalifikacji zawodowych z cechami charakteru i umieszczać ich w jednym punkcie. W tym punkcie umieszczamy wszystkie umiejętności zawodowe, które posiadamy. Do tego celu może być przydatny bilans kwalifikacji. Możemy tu umieścić:

• znajomość języków obcych (określając stopień znajomości; kierując się zasadą atutu nie używamy określenia np.: "słaba znajomość języka angielskiego" lecz "elementarna" albo "podstawowa")
• obsługa komputera (wskazujemy konkretne programy, np.: Windows, Word, Excel)
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych (wskazujemy konkretne urządzenia: fax, ksero)
• prawo jazdy (zaznaczając kategorię i okres posiadania, jeżeli jest długi), znajomość topografii miasta
• szybkie pisanie na klawiaturze komputera lub maszynopisanie (zaznaczając ilość znaków/minutę) 
• obsługa innych maszyn i urządzeń (należy wyszczególnić, jakie to urządzenia)
• specjalne kwalifikacje lub uprawnienia (np.: SEP, aktualna pracownicza książeczka zdrowia, minimum sanitarne, itp.)
• wszystkie inne posiadane umiejętności zawodowe nie wymienione powyżej.

 

Zainteresowania :
Ten punkt jest ważny, gdyż prezentuje pracodawcy charakter i osobowość kandydata. Jest także często poruszany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Należy wymienić swoje faktyczne zainteresowania, starając się je przedstawić w sposób interesujący i wskazujący na prawdziwą znajomość tematu (np. nie sport lecz koszykówka, nie książki lecz literatura przygodowa, itp.). Nigdy nie wolno zmyślać fikcyjnych zainteresowań, ponieważ w przypadku bardziej wnikliwych pytań czeka nas dyskwalifikująca kompromitacja.

Tutaj możesz pobrać wzór CV