Nasze projekty - Zrealizowane


Od roku 2003 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zrealizował kilka dużych projektów dla osób bezrobotnych:

Rezultaty działań dla bezrobotnych w latach 2003-2006 :

 

Lp.

Rodzaj wsparcia- liczba osób

2003

2004

2005

2006

Ogółem

1.

Liczba osób, które skorzystały z pośrednictwa pracy

3494

541

4097

1005

9137

2.

Liczba pozyskanych ofert pracy

1743

439

4986

3130

10298

3.

Liczba wydanych skierowań do pracodawcy

1573

brak danych

5482

brak danych

7055

4.

Liczba osób, które skorzystały z doradztwa zawodowego (podstawowego)

1278

650

2515

166

4609

5.

Liczba osób, które skorzystały z doradztwa specjalistycznego (kompleksowy program indywidualny, indywidualne plany działania)

0

0

1191

33

1224

6.

Liczba osób, które skorzystały z doradztwa prawnego

1116

254

208

0

1578

7.

Liczba warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

72

brak danych

39

8

119

8.

Liczba osób, które ukończyły warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

214

0

491

166

871

9.

Liczba przeprowadzonych kursów zawodowych

15

0

37

1

53

10.

Liczba osób, które ukończyły kursy zawodowe

462

0

786

33

1281

11.

Liczba przeprowadzonych kursów komputerowych

23

0

48

0

71

12.

Liczba osób, które ukończyły kursy komputerowe

388

0

760

0

1148

13.

Liczba osób, które ukończyły szkolenia w miejscu pracy

0

0

29

0

29

14.

Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie

305

95

503

38

941

15.

Liczba zaangażowanych wolontariuszy

0

0

65

18

83

16.

Liczba osób, które ukończyły szkolenia dot. wolontariatu

0

0

284

0

284

17.

Liczba przeprowadzonych szkoleń : „Jak założyć własna firmę”

8

0

0

0

8

18.

Liczba osób które ukończyły szkolenia: ‘Jak założyć własna firmę”

198

0

0

0

198

Zrealizowane projekty:
„Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych”

„Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem”

„Działaj lokalnie i profesjonalnie - Centra Wsparcia dla Bezrobotnych. Model współdziałania instytucji rynku pracy”


„Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych”

Projekt „Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych” miał na celu aktywizację osób pozbawionych pracy poprzez zaangażowanie ich w charakterze wolontariuszy w jednym z dziesięciu Centrów prowadzonych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga. Promocja wolontariatu była jednym z głównych działań Centrów, oprócz usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i poradnictwa prawnego.

„Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych”

Tytuł projektu: Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych

Finansowanie: Ministerstwo Polityki Społecznej Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005.

Termin realizacji: 1.08.2005 – 31.12. 2005

Obszar realizacji: 10 Centrów Aktywizacji Społecznej w Brzesku, Chrzanowie, Chełmku, Krakowie-Nowym Bieżanowie, Jarosławiu, Łebie, Pruszczu Gdańskim, Sycowie, Wadowicach i Warszawie.

Koszt projektu: 134 284,00 zł

Krótka charakterystyka:
Projekt „Centra Aktywizacji Społecznej – wolontariat szansą dla bezrobotnych” miał na celu aktywizację osób pozbawionych pracy poprzez zaangażowanie ich w charakterze wolontariuszy w jednym z dziesięciu Centrów prowadzonych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga. Promocja wolontariatu była jednym z głównych działań Centrów, prócz usług pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i poradnictwa prawnego.

Rezultaty projektu:
W wyniku realizacji działania zostały osiągnięte następujące rezultaty twarde:

•  284 osoby bezrobotne, korzystające z pośrednictwa pracy w ramach Centrów Aktywizacji Społecznej, zostały przeszkolone w zakresie wolontariatu
•  152 osoby bezrobotne korzystające z pośrednictwa pracy w ramach Centrów Aktywizacji Społecznej podjęły pracę (jest to rezultat o 91% lepszy od zakładanego!)
•  65 osób bezrobotnych podjęło wolontariat, angażując się w działalność Centrów Aktywizacji Społecznej (jest to rezultat o 116% lepszy od zakładanego!)

Ponadto:
w zakresie pośrednictwa pracy:
• zostało wpisanych do ewidencji 1034 osób
• zostało pozyskanych 1373 ofert pracy
• zostało wydanych 1885 skierowań (kontaktów) do pracodawców

w zakresie doradztwa zawodowego:
• zostało udzielonych 1190 porad 955 osobom

w zakresie doradztwa prawnego:
•  udzielono porad prawnych 208 osobom.


Działania podjęte w ramach wykonanego zadania miały również niemniej ważne rezultaty miękkie:
•  zwiększenie motywacji u bezrobotnych korzystających z doradztwa zawodowego
•  podwyższenie umiejętności szukania pracy u bezrobotnych korzystających z doradztwa zawodowego
•  podwyższenie świadomości własnych praw u bezrobotnych korzystających z poradnictwa prawnego.


Ponadto lokalni koordynatorzy Centrów Aktywizacji Społecznej wskazali, iż wolontariusze dzięki zaangażowaniu w działalność Centrów:
•  zdobyli wiedzę i doświadczenie (w zakresie obsługi urządzeń biurowych - komputer, drukarka, skaner, faks; w zakresie obsługi osób poszukujących pracy; w zakresie promocji działalności Centrów)
•  podwyższyli swoje aspiracje osobiste i zawodowe (co ułatwiło im nie tylko poszukiwanie, ale i znalezienie pracy. Należy wspomnieć w tym miejscu, iż wielu bezrobotnych właśnie dzięki zaangażowaniu w działalność Centrów znalazło pracę)
•  zdobyli niezbędne know-how dotyczące rynku pracy (co wydaje się niezbędne, by mogli się na nim swobodnie poruszać)
•  podwyższyli swój poziom samooceny
•  zwiększyli zaufanie we własne siły (dzięki czemu mogli wyjść z zaklętego kręgu niemożności i podjąć aktywne działanie na rzecz zmiany swojego życia)
•  nawiązali znajomość z innymi bezrobotnymi zaangażowanymi jako wolontariusze (dzięki czemu mogli wspierać się wzajemnie w dłuższym okresie czasu).

 

„Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem”

W ramach projektu przy istniejących Centrach Wsparcia zostało utworzonych 6 Klubów Praca TAK. Podstawową działalnością Klubów Praca TAK było przeprowadzenie kompleksowego programu indywidualnego składającego się z terapii indywidualnej i grupowej.

„Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem”

Tytuł projektu: „Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem”

Finansowanie: Program PHARE 2002 Aktywne formy zapobiegania bezrobociu. Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości

Termin realizacji: 24.09.2004 – 30.09.2005

Obszar realizacji: 6 Klubów Praca TAK w Chrzanowie, Chełmku, Krakowie-Nowym Bieżanowie, Jarosławiu, Pruszczu Gdańskim i Sycowie

Koszt projektu: 111 357,68 euro

Krótka charakterystyka:
Projekt był skierowany do osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. W ramach projektu przy istniejących Centrach Wsparcia zostało utworzonych 6 Klubów Praca TAK. Podstawową działalnością Klubów Praca TAK było przeprowadzenie kompleksowego programu indywidualnego składającego się z terapii indywidualnej i grupowej. Beneficjenci uczestniczyli w sesjach indywidualnych („Ja i moje potrzeby”, „Ja i moje działanie”) oraz grupowych („Ja i moje możliwości”, Ja i moje otoczenie”), a następnie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Założeniem było, że 420 beneficjentów z 6 terenów lokalnych weźmie udział w kompleksowym programie indywidualnym. Kolejnym etapem był udział beneficjentów w szkoleniach komputerowych i zawodowych. Założeniem było zorganizowanie 18 szkoleń zawodowych i 31 komputerowych. Ponadto 30 beneficjentów miało uczestniczyć w szkoleniach w miejscu pracy. Osoby długotrwale bezrobotne, które nie brały udziału w programie indywidualnym mogły również korzystać z doradztwa i pośrednictwa podstawowego. Założeniem było, że 360 osób skorzysta z tego rodzaju doradztwa i pośrednictwa. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono warsztaty „Lider Klubu Praca TAK” dla personelu obsługującego Kluby, które pozwoliły na uzyskanie certyfikatów uprawniających do prowadzenia Klubu Pracy. Uruchomiony został także serwis internetowy, w którym zamieszczano oferty pracy.

Rezultaty projektu:

W wyniku realizacji działania zostały osiągnięte następujące rezultaty twarde:
•  1289 osób bezrobotnych skorzystało z pośrednictwa pracy
•  1611 ofert pracy zostało pozyskanych
•  589 osób bezrobotnych skorzystało z doradztwa zawodowego podstawowego
•  661 osób ukończyło kompleksowy program indywidualny
•  491 osób ukończyło warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
•  18 kursów zawodowych zostało przeprowadzonych
•  383 osoby ukończyły kursy zawodowe
•  31 kursów komputerowych zostało przeprowadzonych
•  357 osób ukończyło kursy komputerowe
•  29 osób ukończyło szkolenia w miejscu pracy
•  199 osób uzyskało zatrudnienie

Wartością dodaną projektu jest innowacyjne podejście do beneficjentów – osób długotrwale bezrobotnych – poprzez zastosowanie i realizację kompleksowego programu indywidualnego. Jest to program zbliżony do programu Klubów Pracy. Z jednej strony jest on mniej absorbujący, gdyż nie wymaga aż tak długiego udziału w zajęciach jak to zwykle jest w programie Klubów Pracy, co zwykle doprowadza do rozproszenia grupy. Z drugiej strony oferuje on także uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i komputerowych, co działa niezwykle zachęcająco na beneficjentów, gdyż jest to konkretna oferta, dzięki której można nabyć konkretne umiejętności i podwyższyć swoje kwalifikacje zwiększając tym samym w znacznym stopniu swoje szanse na rynku pracy. Kompleksowy program indywidualny może stanowić wzór do opracowywania projektów w ramach funduszy strukturalnych zwłaszcza w działaniach 1.3.i 1.5 SPORZL.

Dzięki działaniom Klubów „Praca TAK” sprawdzone i zastosowane zostały zatem nowe metody pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi wymagającymi szczególnej opieki. Model ten będzie mógł być nadal stosowany i dopracowywany w dalszej pracy Klubów „Praca TAK” i pozostałych Centrów Wsparcia Bezrobotnych.

Działalność projektowa i jej efekty pokazały, że Związek Centralny i lokalni realizatorzy projektu świetnie radzą sobie w organizowaniu i realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych. Powinno to zaowocować dalszą współpracą przy realizowaniu zadań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych związanych z bezrobociem. Zdobyte doświadczenie zaowocowało również projektami składanymi samodzielnie przez grupy samopomocowe na działania lokalne zarówno w ramach funduszy strukturalnych jak i innych funduszy. Przygotowane zostały 3 takie projekty.

Bardzo ważną wartością dodana jest wiedza, umiejętności i uprawnienia, które zatrudniony personel nabył podczas dwóch 20 godzinnych warsztatów w zakresie prowadzenia Klubów Pracy. Zdobyte certyfikaty uprawniają te kolpingowskie grupy samopomocowe do prowadzenie Klubów Pracy i starania się o fundusze na ich prowadzenie.„Działaj lokalnie i profesjonalnie - Centra Wsparcia dla Bezrobotnych. Model współdziałania instytucji rynku pracy”

Działania projektowe były realizowane na obszarze oddziaływania Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych prowadzonych przez lokalne kolpingowskie grupy samopomocowe w miejscowościach: Brzesko, Chrzanów, Jarosław, Kraków, Łeba, Pruszcz Gdański, Syców i Wadowice, a przedsięwzięcia szkoleniowe organizowano centralnie w Ośrodku Szkoleniowym Dzieła Kolpinga w Luborzycy koło Krakowa.

„Działaj lokalnie i profesjonalnie – Centra Wsparcia dla Bezrobotnych. Model współdziałania lokalnych instytucji rynku pracy”

Tytuł projektu: „Działaj lokalnie i profesjonalnie – Centra Wsparcia dla Bezrobotnych. Model współdziałania lokalnych instytucji rynku pracy

Finansowanie: Program PHARE 2002: ”Koordynacja działań instytucji rynku pracy”

Termin realizacji: 1.09.2004 r.- 30.11.2005 r.

Obszar realizacji:

Działania projektowe były realizowane na obszarze oddziaływania Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych prowadzonych przez lokalne kolpingowskie grupy samopomocowe w miejscowościach: Brzesko, Chrzanów, Jarosław, Kraków, Łeba, Pruszcz Gdański, Syców i Wadowice, a przedsięwzięcia szkoleniowe organizowano centralnie w Ośrodku Szkoleniowym Dzieła Kolpinga w Luborzycy koło Krakowa.

Koszt projektu: 108 370,66 PLN

Krótka charakterystyka:
W Centrach Wsparcia wykonywane były usługi pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i prawnego oraz usługi szkoleniowe. Przeprowadzona została modyfikacja programu komputerowego do ewidencji osób bezrobotnych i nastąpiło uruchomienie serwisu internetowego, a także zastosowanie innych sposobów rozpowszechnienia informacji o działalności Centrów (foldery, plakaty, ulotki, ogłoszenia).

W projekcie przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników i wolontariuszy Centrów, dzięki którym podnieśli oni swoje kwalifikacje i lepiej przygotowali się do świadczenia pomocy. Były to: 4 warsztaty dla nowych pracowników i wolontariuszy pt. “Jestem z tymi, którzy potrzebują wsparcia”, 2 warsztaty doskonalące dla personelu funkcjonujących Centrów pt. „Chcę to robić lepiej”, szkolenie w zakresie użytkowania nowego programu komputerowego, a także szkolenie dla doradców zawodowych pt. „Metody i techniki poradnictwa zawodowego”. Dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania Centrów ich koordynatorzy zostali przeszkoleni na warsztatach „Tworzenie grupy współpracowników i wolontariuszy”. Natomiast na 2 warsztatach pt. „Przygotowanie projektu do EFS” zostali także zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami polityki finansowej UE w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych.

Z uwagi na zróżnicowane warunki działań poszczególnych Centrów rozproszonych po całym kraju konieczna stała się tzw. pozioma wymiana doświadczeń na zasadzie krótkookresowych wizyt studyjnych pracowników i wolontariuszy w ich siostrzanych placówkach. Bezpośrednie porównanie realizacji codziennych dyżurów w innych placówkach spowodowało wzmocnienie ich konkurencyjności, co wpłynęło na podniesienie poziomu usług.

Dla zwiększenia efektywności lokalnych działań na rzecz w bezrobotnych koordynatorzy Centrów (zarazem liderzy kolpingowskich grup samopomocowych) byli uczestnikami warsztatów przygotowujących do tworzenia koalicji na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie lokalnym. Zdobyte tam umiejętności wykorzystali na swoim terenie podczas organizowania spotkań i seminariów z partnerami społecznymi i innymi instytucjami rynku pracy przyczyniając się jednocześnie do budowania lokalnej współpracy.


Rezultaty projektu:
W wyniku realizacji projektu uległ istotnemu wzmocnieniu potencjał Dzieła Kolpinga i jego 8 grup samopomocowych w zakresie świadczenia usług zatrudnieniowych oraz utrwalenie jego pozycji na tym rynku, co wpłynęło na poprawę sytuacji osób bezrobotnych będących beneficjentami Centrów. Nastąpiło znaczące podniesienie kwalifikacji zatrudnionego w Centrach Wsparcia personelu oraz współpracujących wolontariuszy, co wpłynęło na podniesienie poziomu świadczonych usług na rzecz beneficjentów. Ważnym efektem projektowym było powstanie 3 nowych Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych, które zostały wyposażone w standardowy sprzęt pozwalający na wszechstronne zabezpieczenie potrzeb beneficjentów i zabezpieczenia wysokiego poziomu świadczonych dla nich usług oraz doposażenie 5 już istniejących placówek w celu wyrównania ich standardu i poszerzenia liczby beneficjentów. Uwieńczeniem działań projektowych było wypracowanie lokalnych strategii współpracy poszczególnych Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych z lokalnymi instytucjami rynku pracy Zostały one zaprezentowane na konferencji pt. „Działaj lokalnie i profesjonalnie”, w obecności wszystkich realizatorów projektu oraz przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy.